Leptací pasta na sklo Vitrolept 40gr

Pasta pro leptání skleněných povrchů. Pozorně si přečtěte informace v detailu!.Obsah - vitrolep 40g,gumové rukavice,dřevěná špachtle.

kliknutím zvětšíte
Leptací pasta na sklo Vitrolept 40gr
ks
Kód:BAR386
Cena s DPH : 189,00 Kč
DPH:21 %
Dostupnost:ihned

Na čisté a odmaštěné sklo naneseme špachtlí leptací krém a necháme několik minut až 12 hodin působit (dle požadavku na hloubku leptání). Poté krém setřeme zpátky do lahvičky. Pak dobře opláchneme vodou.
Signální slovo: Nebezpečí Obsahuje hydrogendifluorid amonny.
Všeobecné pokyny při práci:
- Je třeba respektovat všeobecná pravidla pro manipulaci s chemikáliemi.
- Nejíst, nepít, nekouřit během manipulace s přípravkem.
- Po skončení práce si pečlivě umyjte ruce.
- Zabránit kontaktu s pokožkou, odstranit kontaminovaný oděv.
- Používat pracovní rukavice a na oči ochranné brýle nebo štít.
- Pracujte v dobře větrané místnosti.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je- li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte plyn/páry.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a obličej.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ:
Vypláchněte ústa.
NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+ P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):
Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou- li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (Tel: 224919293, 224915402).
P405 Skladujte uzamčené.
Likvidace: nepoužitý výrobek nebo obal se zbytky odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu!
Zcela vyprázdněný obal odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.
Země původu: ČR Minimální doba použití: 60 měsíců od data výroby. Datum výroby je uveden na štítku.
Nevhodné prop děti do 18 let.

Pošlete odkaz svému známénu

Vaše jméno
Váš email
Email Vašeho známého
Opište kód z obrázku antispam

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace