Leptací pasta na sklo PENTART 50 ml

kliknutím zvětšíte
Leptací pasta na sklo PENTART 50 ml
Leptací pasta na sklo PENTART 50 ml Leptací pasta na sklo PENTART 50 ml
ks
Kód:BAR445
Cena s DPH : 199,00 Kč
DPH:21 %
Dostupnost:ihned

Na čisté a odmaštěné sklo naneseme špachtlí leptací krém a necháme několik minut až 12 hodin působit (dle požadavku na hloubku leptání). Poté krém setřeme zpátky do lahvičky. Pak dobře opláchneme vodou.
Signální slovo: Nebezpečí Obsahuje hydrogendifluorid amonny.
Všeobecné pokyny při práci:
- Je třeba respektovat všeobecná pravidla pro manipulaci s chemikáliemi.
- Nejíst, nepít, nekouřit během manipulace s přípravkem.
- Po skončení práce si pečlivě umyjte ruce.
- Zabránit kontaktu s pokožkou, odstranit kontaminovaný oděv.
- Používat pracovní rukavice a na oči ochranné brýle nebo štít.
- Pracujte v dobře větrané místnosti.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je- li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte plyn/páry.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a obličej.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ:
Vypláchněte ústa.
NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+ P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):
Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou- li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (Tel: 224919293, 224915402).
P405 Skladujte uzamčené.
Likvidace: nepoužitý výrobek nebo obal se zbytky odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu!
Zcela vyprázdněný obal odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.
Země původu: ČR Minimální doba použití: 60 měsíců od data výroby. Datum výroby je uveden na štítku.
Nevhodné prop děti do 18 let.

Pošlete odkaz svému známénu

Vaše jméno
Váš email
Email Vašeho známého
Opište kód z obrázku antispam

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace